..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 iskender Pala - Sen Gidince Efendim

iskender Pala - Sen Gidince Efendim dinle - iskender Pala - Sen Gidince Efendim sözleri - iskender Pala - Sen Gidince Efendim sözleri - iskender Pala - Sen Gidince Efendim oku - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

6878
ilahi sözleri

Sen Gidince Efendim

Sevgili!
Sen gitmiþtin
Koyup bir baþýmýza, býrakýp pak ellerimizi, gurbetlerine salmýþtýn bizi
Yetim kaldýk, öksüz kaldýk ve ellerimiz kirlendi yokluðunda
Sen gitmiþtin
Ayrýlýklarýn dilini hece hece aðlýyoruz þimdi
Akþamlar iniyor daðlara ve hasretimiz yankýlanýyor yamaçlarda

Sevgili!
Nasýl iltica edelim sana ;
huzuruna nasýl varalým, yalvaralým !
Ve duyurabilsin mi sesini!
Efendim, duyar misin sesimizi

Sevgili!
Sen aþk ikliminde sultan, sen güzellik þahikasýnda dolunay, sen vefa göðünde
hilal
Biz bir bakýþýnýn dilencisi,
biz dolunay tutkunlarý,
biz bayramý gözleyen oruçlar
Güzellik ordusunun hakaný sen, gam ruzigârinda gedalar biz
Sen imrenme, biz ayýplanma
Sen özüsün varlýðýn ve biz varlýk iddiasýnda küstah yoksullar
Sen sabah yýldýzlarýnýn ýþýðý, biz gaflet uykusunda kervancý
Dert ve keder denizinde çýðlýk çýðlýðayýz biz,
kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa
Çýðlýklarýmýzý bestelere karýþtýrýver efendim,
düþkünlerine, savrulmuþlarýna kulak ver
Ýtivermezsin elinin tersiyle bizi, deðil mi efendim

Sevgili!
Sen gitmiþtin
Yokluðunda kaybettik önce varlýðýmýzý ve sonra yok eyledik aklýmýzý da
Hasretinle akan zamanlarda cevherimiz özden, madenimiz mýknatýstan ayrýldý
Sen gitmiþtin
Gönüllerimiz billur kadehler gibi çalýndý sengsarlara;
ýrmaklarýmýz mecralarýnda susuzluða mahkum edildi
Sen gitmiþtin
Çelik mermere çarptý, iradeye ateþ düþtü yokluðunda
Hasretinden akýllar yitirildi efendim,
gönüller gölgelere düþtü
Kucak kucaða güneþlerimiz söndü,
dudak dudaða denizlerimiz kurudu
ve sen gitmiþtin efendim
Sen gitmiþtin
Seninle birlikte her þeylerimiz gitti
Þehitlerimiz kefenlerinden sýyrýldý senden sonra;
kanlarýmýz sahralar doldurdu
Kelimelerimiz anlamlarýný yitirdi,
kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularýna
Hiçbir þey kazanmadýk ayrýlýðýnda, efendim,
hiç kâr elde edemedik
Aldandýk, hep aldandýk
Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik
Dillerimiz dilim dilim edildi efendim
Bize sevmeyi unutturdular ilkin;
sonra sevginin ne olduðunu
Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz, gönlün kendisine ihanet ediyorlardý artýk
Vurgunlar yedik pes pese efendim
Ve sen gitmiþtin

Sevgili!
Sen gitmiþtin
Biricik sýðýnaðýmýz, varlýðýmýzýn övüncü, yüz akýmýzdýn
Hayýrlarý söyleyip gitmiþtin,
biz ser iþler olduk
Uzun uzun emellere kapýldýk,
kapýlanýp kaldýk umutlarýn kapýsýnda
Yolunda yürümekten üzerimize düþen,
baþ kaldýrdýk önce ve sonra yýkýlýþlar gördük hep efendim
Ellerimiz vardý açýldýkça dolan, uzandýkça verilen;
böðrümüzde kaldý ellerimiz
Haným idik halayýk olduk;
bay idik köle edildik
Sen gitmiþtin
Yanmýþ igsilerle kara bahtýmýza kara resimler çizdiler
Aþk derviþleri avare, pejmürde, hercâyî rüzgârlara kapýldýlar,
dönüþlerinin ahengini kýrdýlar
Bölük bölük kadýnlarýmýz,
grup grup erlerimiz,
demet demet çocuklarýmýz,
kimi güler, kimi aðlarken yitirdiler kendilerini
Ve sen gitmiþtin efendim
Sevgili!
Hani bir aþk idin, bir güzellik idin sen, güzellikle askýn kesiþtiði
prizmada
Güzelliðin cihaný gösteren bir ayna;
aþkýn o aynanýn cilasý idi hani
Güzelliðin olmasa efendim,
aþký hiç bilmeyecekti cihan;
aþkýn olmasa güzelliði hiç anlamayacaktý
Aþk pazarýnda mezat hep güzelliðine; güzellik yurdunda yollar hep aþkýna
durmuþtu efendim
Ve sen gitmiþtin
Sevgili!
Derd ile aðlayandýn; hem derde salandýn!
Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastalarýn merhemiydin
Saadetle yasamýþ, saadet çaðýný yaþatmýþtýn
Suretleri ve canlarý iman ile sen þekillendirmiþ,
"Lâ" ile "Illa"yi i´câz ile sen dillendirmiþtin
Sen gidince, ey sevgililer sevgilisi, güvercinlerimiz tuzaklara esir düþtü;
Hüdhüdlerimizin mil çekildi gözlerine
Artýk düþmanlarýmýz dostlar arasýnda;
dostumuz düþman içinde
Divanelere döndük, yaya kaldýk yolunda
Kendimizi unuttuk, seni bilmez olduk
Sana muhtacýz!
Sana en fazla muhtacýz
En fazla sana muhtacýz
Uyandýr bizi uykumuzdan
Gel ey sevgili!
Bir geliþle gel, bir gülüþle gel
Doð ufkumuza, sar dünyamýzý, gir gönlümüze yeniden
Sana muhtacýz

Sana en fazla muhtacýz

   Yorumlar

 
Çýrpýnýrdý Karadeniz - dinle - sözleri


anlýyamaz..


Baldan þirin zehirden acý


ebubekir ipek - HU ALLAH


Peygamberin Gülleri – Yetim Kýz - ilahi Sözleri


Yasin Konevi - Hu Geylani ilahi Sözleri


acilar..


Hüseyin Sandýklý - KADIR MEVLAM


kardanadam


Elhamdülillah


AraY?P BulUyoruM...


HaYaL -HaYaT bir çizgi ?


MüsTesNa..!


Zehir GibiYim.


A?IR Geldik...


Selam ve Dua ile..


Üzmeyin Beni


O Be?eni Yap?nCa


SeçimLerin ?


Bu HafTan?n


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ