..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 dursun ali erzincanli - Bedir ilahisi sözleri

ilahi sözleri dursun ali erzincanli - Bedir ilahisi sözleri - dursun ali erzincanli - Bedir þiirleri - dursun ali erzincanli - Bedir ilahisinin sözleri - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

8011
ilahi sözleri
Bedir

Hazýrlanýn uzunca bir yolculuk var þimdi.
Asr-ý saadete Cezîretül araba gidiyoruz.
Bismillah diyin
Bedir’e öyle girin
Gökte melekler, yerde siz
Ve bekleyin sessiz…
Gelince
Ýyi bakýn onlara;
Hem kendi zamanlarýnýn
Hem tüm zamanlarýn en cesur yiðitleridir onlar
Gökte yýldýz; yerde arslandýr onlar
Yüz yirmi beþ bin beden
Ama bir tek ruh,
Muhammedî ruhtur onlar

Aslanlar çýkmýþtýr Medine’den
Þimdi yoldadýr Bedrin Arslanlarý
Ýþte bakýn þu Hz.Umeyr
Aslan yavrusu.
Yaþý küçük diye geri çevirecek rasulullah
Ama öyle aðlýyor ki umeyr izin veriyor nebi
Ey sad bin ebi vakkas!
Sen baðla kardeþin Umeyr’in kýlýcýný
Boyu kýsa baðlayamýyor.

Hz.Hamza’nýn belinde iki kýlýç duruyor.
Attýðý her adým bir kalbi durduruyor.
Ey Hamza
Gördüðün hiçbir þeyden korkmazsýn bu doðru
Ama heybetini gizli tut
Yürüyüþün ölümü korkutuyor.

Dinleyin Âlemlerin sultânýný
O konuþunca rüzgar bile susuyor;
“Ey ashap! Hazýr mýsýnýz?”
Sad bin muaz ayakta:
“Ya Rasulallah!” diyor
“Seni hak dinle gönderen Allah’a andolsun ki,
Sen bize þu denizi gösterip dalarsan,
Biz de seninle birlikte dalarýz.
Allah’ýn bereketiyle yürüt bizi!”
Tebessüm buyuruyor Habîb-i Zîþan!
O, gülünce suya kanýyor susamýþlar.
Güller açýyor yüreklerde.
Kederler unutuluyor.
O gülünce, cennetler yaratýlýyor.
Gülüyor nebi ve yürüyorlar!
Mekke’de çekilen acýlar dinmiþ
Yürüyorlar!
Sanki yýldýzlar yere inmiþ.
Önlerinde Kâinatýn Güneþi

Ýþte Hz.Ömer ve Hz. Ali
Biri Hattaboðlu!
Biri Haydâr-ý Kerrar!
Ve kolkola
Ölümün aðzýna giriyorlar!

Bedir’de baba oðul,
Bedir’de kardeþ kardeþe…
Mekke müþrikleri Üç yiðit istiyorlar önce
Üç yiðit gösterin aranýzdan bize.
Melekler Alemlerin sultanýna bakýyor
Kimi iþaret edecek Sultan-ý Rasul.
Çünkü o iþaret edince ay ikiye bölünüyor.
Acaba mübarek elleri kime uzanacak;

“Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali!”
Gördünüz mü yiðitleri!
Hamza’yý gördünüz mü?
Nasýl da salýna salýna gidiyor.
Ya Ali?
Sanki gökten iniyor, velilerin babasý!
Ubeyde ayaðýndan yara alýyor
Efendisine gidiyor hemen
“Ya Rasulallah, ben þehit miyim?” diyor
“Evet sen þehitsin”

Ve dua ediyor efendiler efendisi;
Rabbi Rahimine uzatýyor ellerini

“Allah’ým bana yaptýðýn va’dini yerine getir.
Allahým bu bir avuç insaný helak edersen,
Artýk sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz.

Bir fýrtýna kopuyor Bedir’de…
Hz.Mikail’in komutasýnda bin melek Rasulullah’ýn Saðýnda!
Bir fýrtýna kopuyor Bedir’de
Hz. Ýsrafil’in komutasýnda bin melek Rasulullah’ýn solunda
Ve bir firtina daha!
Hz. Cebrail,
Bin melekle Rasulullah’ýn önünde
Üç bin melek alaca atlarla.

Ey Ebu Cehil!
Ne oldu?
Düðüne gider gibi çýkmýþtýn Mekke’den
Bedir’e çalgýlarla, güle oynaya gelmiþtin.
Sen Allah’ýn Rasulünü
Ve O’na sevda çekenleri
Sahipsiz mi sanmýþtýn?

Dönüyorlar Bedir’den.
Esirler arasýnda Peygamber amcasý Hz.Abbas!
Vakit gece…
Esirlerin elleri baðlý
Abbasýn elleri sýkýca baðlý
Bir inilti yayýlýyor geceye.
Uyuyamýyor rahmet peygamberi…
Ya rasulallah niçin uyumuyorsunuz?” diyor sahabiler.
“Amcamýn iniltisi uyutmuyor beni”
ve hemen Ashâb-ý Güzin
Çözüyor peygamber amcasýnýn ellerini.
Rasulullah öðrenince durumu emir veriyor:
“Tüm esirlerin çözün ellerini!”

Dönüyorlar Bedir’den,
Esirler arasýnda Peygamber damadý var.
Fidye karþýlýðý serbest kalacak.
Allah rasulüne bir gerdenlýk uzatýlýyor
Kýzýnýz Hz.Zeynep göndermiþ,
Beyinin fidyesi olarak…
Þefkat peygamberinin gözleri doluyor.
Çünkü bu gerdanlýk,
Kýzýnýn düðününde Hz.Hatice’nin taktýðý kendi gerdanlýðýdýr.
Yaþlý gözlerle konuþuyor nebi;
“ O’nu salýverseniz, gerdanlýðý da zeynep’e gönderseniz olur mu?
“Olur Ya rasulallah sen üzülme!
Sen bize canlarýmýzdan daha azizsin!
Buyur, canýmýz feda sana yeter ki sen üzülme!”

Dönüyorlar Bedir’den
Sevgilileri dua ediyor
Peygamber duasýyla dönüyorlar;
“Kuluna yardým eden, dinini üstün tutan Allah’a hamdolsun.”
Hamdolsun Âlemlerin Rabbi’ne
Hamdolsun Âlemlerin Sahibi’ne…
   Yorumlar

 
tutenler ýcýn..


GeL oTuR..)


Ýhtiyaç Olduðu Zaman Deðil, Her Zaman Dua Etmek Gerekir:


Ben Tepem Ve Tasý.)


Yanlýz lýk Bana Kaldý...


unutma


Ezgi SözLeri - Eþref Ziya Terzi - AyrýLana Dek


Abdurrahman ÖnüL - 2014 - KabiR


acilar..


AbduLLah AkbuLak - Mp3 DinLe


A?IR Geldik...


Selam ve Dua ile..


Üzmeyin Beni


O Be?eni Yap?nCa


SeçimLerin ?


Bu HafTan?n


Köpük Gider Su Kal?r..


EN ?Y? KAND?L V?DEOSU


KandiLimiZ MübaRek OlsuN


SiZi YüceLTir...


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ