..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 ?smet Özel Sözleri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 40 yaþýndasýn ilahisi sözleri

40 yaþýndasýn ilahisi sözleri - - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

11592
ilahi sözleri
Rahmetini umarak
Günahkar bir dille;
Allah azze ve celle

Ya rasulallah,
Âlemlere rahmet hayatýn geçiyor kalbimizden,
Kalbimizden seyrediyoruz seni.

Ýþte
Bir yaþýndasýn,
Beni sa'd yurdundasýn
Sana süt anne olmadý kadýnlar
Bu yüzden dargýn bulutlar
Bir damla yaðmur indirmiyor
Kýtlýk hüküm sürüyor beni sa'd yurdunda
Minicik bir bulut var gökyüzünde
Sana aþýk...
Ayrýlmýyor baþucundan
Ve insanlar yaðmur duasýnda...
Hz.halime kucaðýna alýyor seni
Yeryüzünde bir gölgelik...seni güneþten korumak için
Oysa minicik bulut gökyüzünde
Sana meftun, sana kilitli...
Ve dua eden rahibin kucaðýndasýn
Dünyalar güzeli gözlerine bakýyor rahip
Kýtlýðý da unutuyor, yaðmuru da, duayý da
Ama sen unutmuyorsun
Uðruna canlarýmýz feda o gözlerinle gökyüzüne bakýyorsun
O minicik bulut iliþiyor bakýþlarýna
Büyüyor, büyüyor...
Sonra nazlý, nazlý yaðmur damlalarý iniyor buluttan
Fakat çoðusu bilmiyor yaðmurun geliþ sebebini
Çoðusu bilmiyor seni...

Altý yaþýndasýn
Medine-i münevvere yolundasýn
Yanýnda aziz annen ve ümmü eymen
Yetimliðini hissediyorsun baba kabristanýnda
Sonra yolda, ebva'da öksüzlük karþýlýyor seni
Mekke'ye annesiz giriyorsun
Abdulmuttalip bir baþka seviyor seni
Ebu talip bir baþka seviyor

Ya rasulallah
Mekke çocuklarý annelerine seslenirler miydi senin yanýnda
Onlar anne deyince sen yere mi bakardýn
Mekke rüzgarlarý kaç gece gözyaþlarýný taþýdý ebva'ya
Kaç gece anne diye hýçkýrdýn
Efendim!
Senin yerine de anne dedik annemize
Senin yerine de baba dedik

Yirmi beþ yaþýndasýn
Ve bambaþkasýn
Kimse sana denk deðil
Þefkat yayýyor kokun
Güven veriyor sesin
Sen muhammed-ül emin' sin

Otuz üç yaþýndasýn
Dalga dalga rahmet var

Otuz beþ yaþýndasýn
Hadi gel bekletme yar
Ýniltiler çalýyor kapýsýný göklerin
Hadi gel bekletme yar
Sinesi çatlayacak rasul bekleyenlerin...
Hadi gel ey yâr!
Nurdaðýna davet var

Ýþte
Kýrk yaþýndasýn
Hira nur daðýndasýn
Cibril iniyor göklerden
Ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor
Sen kâinatýn yüreðinden hasretle kopan " ah! " sýn
Karanlýk gecelerimize sabahsýn
Sen nebiyullahsýn
Sen habibullahsýn
Sen rasulullahsýn

Niye incittilerki seni sultaným
Niye iþkence yaptýlarki sana
Ebu talip öldü diye mi bu pervasýzca saldýrýlar
Himayesiz kaldýn diye mi
Kabe'deki aðlayýþýn geliyor gözümüzün önüne
" amca yokluðunu ne çabuk hissettirdin " diyiþin
Haremde namaz kýlýþýn geliyor aklýmýza
Baþýna pislikler saçýlýyor
Baþlar feda o mübarek baþýna
Nasipsizler sana bakýp nasýl da gülüyorlar
Biri koþuyor mekke sokaklarýndan sana doðru
Biri koþuyor ama sanki yere inmiþ arþ-ý Âla
" bu koþan kimdir " diye bir soru dolaþýyor boþlukta
Bu koþan kim?
Ve cevap veriyor biri:
Muhammed' in kýzý fatýmatüz-zehra
Velilerin anasý...
Yüzünü gözünü siliyor biricik kýzýn
Sana yeryüzünde en çok benzeyen
Gülmesi sen, aðlamasý sen
" aðlama kýzým " diyiþin geliyor aklýmýza
Niye çýkardýlar ki yurdundan seni
Himayesiz kaldýn diye mi
Onlar bilmiyorlar mýydý seni himaye edeni
Seni yetim bulup barýndýraný
Seni alemlere rahmet kýlaný
Onlar deli diyorlardý sana, sen susuyordun
Mecnun diyorlardý, þair diyorlardý, sen susuyordun
"seni bizim elimizden kim kurtaracak" diyorlardý
Sen,
Sen " allah! " diyordun
Allah azze ve celle
Semayý haþyet kaplýyordu
Sen " allah! " diyordun
Arþ-ý Âla titriyordu
Bedir' de " allah! " diyordun
Üç bin melek iniyordu alaca atlarda
Yüz yirmi beþ bin sahabi :
" anam babam sana feda olsun " diyordu

Ya rasulallah
Medine-i münevvere sokaklarýnda yürüyordun
Neccar oðullarý'nýn küçük kýzlarý seni görünce
Sevinçten ne yapacaklarýný bilememiþlerdi
" beni seviyor musunuz " diye sormuþtun onlara
" seni çok seviyoruz ya habiballah " demiþlerdi
Sen de:
" allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum" demiþtin
Bu gün yaþayan gençler var
Neccar oðullarý'nýn kýzlarý diðil belki
Ama seni onlar da çok seviyor
Gözyaþlarýndan belli ki seni canlarýndan çok seviyorlar
Senden baþka kimseleri yok
Allah biliyor ki sen onlarý da çok seviyorsun

Altmýþ üç yaþýndasýn
Refik-i Âla duasýndasýn
Senin için siyah yünden çizgili bir cüppe dokunmuþtu
Kenarlarý beyazdý
Onu giyerek ashabýnýn yanýna çýkmýþtýn
Ve mübarek ellerini dizine vurarak :
" görüyor musunuz ne kadar güzel " demiþtin
Meclisinde bulunan biri sana seslenmiþti :
" anam babam sana feda olsun ya rasulallah, onu bana ver "
Niye istemiþti ki senden sevdiðini bile bile
Ýstendiðinde katiyyen " hayýr " demediðini bile bile
" peki " dedin o zata
Ve sen yine yamalý, eski cübbeni giydin
Dostuna kavuþmana bir hafta kalmýþtý
Ayný cübbeden yine yine diktiler
Ama giyinmek nasip olmadý
Haberler uçurmuþtun ebu hureyre' nin diliyle :
" benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keþke peygamberi görseydik de ne malýmýz ne evladýmýz olsaydý diyecekler "
Ve hz. enes ile paylaþmýþtýn özlemini
" beni görmedikleri halde bana iman eden kardeþlerimi görmeyi çok isterdim"

Sultaným!
Ey medine minberinde " ümmeti, ümmeti " diye hüznü giyen sevgili
Ey mekke mihrabýnda alemler hesabýna " allah! " diyen sevgili
Bize lütfu ilahi bahþedilen kapýna diz çöktük, bey' at ettik
Rabbinden bize ne getirdi isen amenna
Duyduk, itaat ettik

Ya rasulallah
Sen hâlâ kýrk yaþýndasýn
Ve hâlâ ümmetinin baþýndasýn...   Yorumlar

 
iKinCi Osman'a Akibetinin GösteriLmesi


Abdurrahman Önül – Arafat


Sol Cennetin Irmaklari ilahi sozleri


2012 Ramazan Manileri - Maniler çiçeklidir


Allah ým HAMD sanadýr...


Abdurrahman Önül – Gururlanma Ýnsanoðlu


Ne mutlu müslümaným diyene!


HaslaNan KurbAga..


Mehmet Karakus - ibret Olsun - 2013


Kendi düþenler hariç.


GüZeL GünLeR...


SEN seçersin..


Bizleri Aff et...


SiGinaGidiR..


Cihan? ALT ÜST eder..


GeÇiYoR ??Te..


çoK FarKl?d?R..


Hay?rl? CumalaR


UNUTMA..!


Profesyonel.


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ