..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 ?smet Özel Sözleri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 Dursun Ali Erzincanlý – Sen Yoktun

Dursun Ali Erzincanlý – Sen Yoktun - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

20431
ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlý – Sen Yoktun

Sen yoktun sultaným,
Hazreti Adem’deydi nurun,
Önce cenneti,
Sonra yeryüzünü þereflendirdin,
Adem nuruna affedildi,
Arafat bu affa þahitti.

***

Sen yoktun,
Nuhun gemisindeydi nurun,
Dalgalar yeryüzünü boðarken,
Tapraðýn baðrýndaki su,
Gökyüzüyle buluþurken,
Ve bu bir ilahi azap derken,
Allah nurunu taþýdý binbir sebeple,
Tufan nurunu selamladý edeple.

***

Sen yoktun,
Hazreti Ýsmail’in alnýndaydý nurun,
Ýbrahimi bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden,
“Rabbimiz” dedi,
Onlara kendi içlerinden,
Senin ayetlerini okuyacak,
Kitap ve hikmeti öðretecek onlara,
Onlarý temizleyecek bir elçi gönder,
Amin dedi on sekiz bin alem,
Nurunla aydýnlanan minicik ellerini semaya kaldýrarak,
Amin dedi Ýsmail,
Hira Nur daðý amin diyerek ayaða kalktý,
Medine’den adý Uhut olan bir amin yankýlandý Sevr daðýnda.

***

Sen yoktun sultaným,
Hazreti Ýsa, Ahmed diye muþtuladý seni,
Alemlerin efendisi diye sana seslendi,
Artýk ben sizinle çok söyleþmem dedi havarilerine,
Çünkü bu alemin reisi geliyor,
Bekleyin Ahmed geliyor,
Kainata rahmet geliyor,
Havarilerin yüzünü okþayan,
Ölüleri dirilten bir nefes oldun,
Ama sen yoktun,

***

Sen yoktun,
Hazreti Abdullah’ýn alnýndaydý nurun,
Baþý eðik gezerdi mazlum,
Kuteyle göklerden seni sorardý,
Varaka seni arardý semada,
Anneler kýz çocuklarýný hep aðlayarak sevdiler,
Aðlayarak süslediler ölüme,
Aðlayarak “hadi dayýna gidiyorsun” dediler,
Sen yokken sultaným,
Canlý, canlý topraða gömülmenin adýydý dayýya gitmek,
Anne yüreðinin çýldýrtan çaresizliðiydi,
Ve yavrusunun ölüme gidiþini seyretmesiydi,
En son çocuk atýlýrken çukura,
Annesinin suretinde bir melek tuttu onu,
Ve tebessüm ederek Hira Nur daðýný gösterdi,
Melekler süslüyordu Hira’yý,
Efendisine hazýrlanýyordu Cebel-i Nur,
Efendisine hazýrlanýyordu Mekke,
Alem efendisine hazýrlanýyordu,
Kainatýn gözü Hazreti Amine’deydi,
Toprak yalvarýyordu Rabb’ine,
Gel diye aðlýyordu mazlumlar gözleri semada,
Ve bir geliþin vardý Ya Rasulallah !
Bir iniþin vardý yer yüzüne !
Önünde cebrail !
Ardýnda yalýn kýlýç melekler !
Bir iniþin vardý yer yüzüne,
Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de,
Öksüzler annelerine sarýldý doya, doya.

***

Sonra bir sessizlik kapladý seher vaktini,
Herþey sus pus olmuþtu,
Hadi diyordu yýldýzlar, hadi diyordu ay,
Kainat bir isim duymak istiyordu,
Ve bir ses yükseldi Amine’nin evinden;
Muhammed !
Karanlýklar aydýnlýða býraktý yerini,
Muhammed !
Melekler öptü o nurdan ellerini,
Muhammed !
Seni yaratan Allah’a kurbanýz ey dürri yekta !
Sana o adý veren Rahman’a kurbanýz,
Artýk sen vardýn,
Susuz topraklara rahmet indi seninle,
Annenden sonra, anne Halime sevindi seninle,
Yaðmura mý ihtiyaç var ?
Kaldýr þehadet parmaðýný,
Yaðmurlarý salsýn Allah.
Sonra tut aðacýn yapraðýný,
Köklerini çýkarttýrýp yanýnda yürütsün Allah,
Yeterki sen iste,
Sen iste Ya Rasulallah,
Deki ben kimim ?
Daðlar, taþlar dile gelsin,
Dilsiz çocuklar ellerinden tutup,
Ente Rasulallah desin,

***

Sen vardýn,
Bedir kardý,
Uhut dardý,
Hendek yardý,
Yiðitlerin vardý,
Ölmek için yarýþan yiðitlerin,
Hele bir Enes’in vardý Ya Rasulallah !
Uhut’ta öldüðünü duyunca arkadaþlarýna,
“Niye burada oturuyorsunuz ?” diye sormuþtu,
Onlar da;
“Allah’ýn Rasulü öldürülmüþ” deyince,
“Peki o öldükten sonra yaþayýp da ne yapacaksýnýz ?”
“Kalkýn ve onun gibi ölün!” demiþti,
Ve savaþýn en yoðun olduðu yerde þehit düþmüþtü,
Hem de ne þehit ey nebi !
Vücudu yaralardan tanýnmaz haldeydi.
Kýzkardeþi ancak parmaklarýndan tanýdý onu,
Musab Bin Umeyr’in vardý senin,
Uhut’ta sancaðýný taþýyan,
Öyle bir aþkla sana baðlýydý ki,
Allah o gün melekleri Musab’ýn suretinde indirdi,
Ebu Hureyren vardý,
Acýkýnca mescidin önünde durur sana bakardý,
Sen anlardýn,
“Ya Ebâhir gel !” derdin,

***

Ve sen gittin,
Bir gidiþle gittin,
Ardýnda hüznün kaldý,
Hasretin kaldý göklerde,
Bilal ezan okuyamaz oldu,
Ne zaman teþebbüs etse,
Muhammed Rasulullah demeye,
Dizleri üstüne çöker kendinden geçerdi,
Sonra günler ay,
Aylar yýl oldu,
Ve asýrlar oldu,
Sensizliðe açtýk gözlerimizi,
Ama sen býrakmazsýn bizi,
Sen varsýn ey þehitlerin sultaný,
Sen varsýn !
Bir þehit bile ölmezken,
Sana nasýl yok deriz,
Ebu Talip Þam’a giderken devesinin önüne geçip,
“Beni burda kime býrakýp gidiyorsun ?” demiþtin,
“Ne anam var ne babam ?”
Ebu Talip býrakmamýþtý bu yüzden,
Sensizliðin ýzdýrabýyla inleyen ümmetini kime býrakýp gidiyorsun Ya Rasûlallah ?
Býrakma bizi ki;
Allah;
Sen onlarýn içindeyken onlara azab edecek deðiliz buyuruyor,
Býrakma bizi !
Hayatý seninle öðretti Rahman,
Kulluðu seninle tanýdýk,
Duayý senden öðrendik sevgili !
Hazreti Ömer Umre için senden izin isteyince,
“Kardeþcik” dedin ona,
“Kardeþcik duanda bana da yer ayýrýr mýsýn ?”
Bizler Ömer deðiliz ama,
Bütün dualarýmýz senin için,

***

Ey Rabbimiz !
Rasulünü anýþýmýzdan haberdar et !
Ona binler salat, binler selam !
Habibine Makam-ý Mahmut’u ver,
Ona vesileyi lutfet,
Onu refik-i Ala’ya yükselt,
Bizi de affet,
Onun hatrýna affet,
Zatýnýn hatrýna affet.
Ne olur affet bizi,
Bizi affet.
 

   Yorumlar

 
DAMAR-SÖZLER


ilahi Sözleri - YOLU ALLAH YOLUDUR


Mutlu Pazar lar,Hayýrlý Sabah lar...


TaNýDýgýM InsaNlaR !


Gökten yaðar kar deðil


Adem Karabey - Kalb-i Ask ilahisi


Mustafa Cihat – Yýkýlmayacaðým - Ýlahi Sözleri


Duha Enes Dua


Miraç KandiLi (2014) Ne Zaman ?


Mustafa Cihat - Seni Anlatamam


DoKunuR...


NeleR OluyOr Dunya da..


Ba?Ka bi yer Var mi?


GiBi DavRaN?RlaR...


Günaydin...!


korona degil asl?nda can alan


Dünya kirleniyor dostum - HiraiZerdü?


Hem sancisin hem de ?laç..


Çanakkale geçilmez...


Corona.


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ