..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 ?smet Özel Sözleri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 Dursun Ali Erzincanlý – Elli Ýki Gün

Dursun Ali Erzincanlý – Elli Ýki Gün - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

19435
ilahi sözleri

Dursun Ali Erzincanlý – Elli Ýki Gün

Alemlerin Rabbi olan Allah,
Bir peygamber gönderecekse eðer,
Yýldýzlarla duyurulur bu haber,
Kamer menzillerinde üç yýldýz doðar,
Üç yýldýz kainatý bu haberle müjdeler,
Þimdi son kez doðacak yýldýzlar,
Müjde üstüne müjde,
Nur üstüne nur gibi,
Þimdi son kez müjdeleyecek,
O son aziz peygamberi.
Elli iki gün var.

***

Hane-i Saadet’te,
Hüzün ve sevinç içice,
Tesellisini bekliyor,
Annelerin annesi,
Eþini kaybetmiþ hazin bakýþlarýyla,
Ýncisini bekliyor,
Belki o minik kalp atýþlarýný duyuyor,
Belki gözyaþý döküyor,
Babasýz dünyaya geleceðine,
Ama taþýdýðý rahmetin farkýndadýr,
Hazreti Amine.
Tam elli iki gün var.

***

Ve yýldýzlarýn da ötesinde hazýrlýklar,
Kuþlar var,
Kuþlar,
Bakýþlarýyla mesafeler aþmakta,
Kuþlar,
Dünyadan çok uzakta,
Ama hýzla dünyaya yaklaþmakta,
Tam elli iki gün var,

***

Mekke-i Mükerreme’de bir felaket haberi,
Yemen valisi Ebrehe,
Kabe’ye saldýracak,
Abdulmuttalib’in alýnan iki yüz devesi,
Mekke reisi develerini istiyor,
Kabe’nin sahibi Kabe’yi korur,
Ebrehe öfkeli,
Onu bana karþý kimse koruyamaz diyor,
Kureyþ’in Ulu’su son sözünü söylüyor,
Ben ona karýþmam,
Ýþte sen, iþte o,
Elli iki gün var,

***

Mekke halký tepelere yürür,
Dað baþlarýna,
Mekke boþaltýlýr,
Harem-i Þerif mahzun,
Abdulmuttalib mahzun,
Kureyþ’in Ulu’su Kabe’nin halkasýna tutunur,
Ýlahi !
Dokunulmazlýðý tehlikeye düþmüþ olanlarý koru,
Kabe’yi ve Kabe halkýný koru,
Ve ardýndan O’da yürür daðlara,
Bir tek örtüsü kalýr Kabe’nin,
Yemen alacasý bir örtü,
Hane-i Saadet yalnýz,
Makam-ý Ýbrahim yalnýz,
Hicr-i Ýsmail,
Hacer-ül Esved,
Ve Kâbe-i Muazzama,
Yapayalnýz,
Ve kuþlar,
Ayak yapýlarýndan belli ki,
Sadece uçmak için yaratýlmýþlar,
Bir yere kesinlikle konmayacaklar,
Kuþlar,
Hýzla dünya semasýna yaklaþmaktadýr,
Elli iki gün var,

***

Muhassab vadisinde Ebrehe’nin ordusu,
En önde devasa bir fil,
Ardýnda altmýþ bin sefil,
Kabe’yi yýkmak için harekete geçiyor,
Daha adýmýný atmadan fil,
Ebrehe’nin yol göstericisi Tufeyl,
Yaklaþýp kulaðýna bir þeyler fýsýldýyor,
Mamud sað ve selametle geldiðin yere dön,
Çünkü sen Allah’ýn dokunulmaz kýldýðý memlekettesin,
Ve Tufeyl’de çekilir daðlara,
Ve fil dizlerinin üstüne çöker,
Orduda bir kargaþa,
Ne oldu bu file ?
Yönü baþka tarafa çevrilince koþuyor,
Hem de delice bir süratle,
Ama Kabe’ye doðru döndürülünce yüzü,
Kapanýyor dizlerinin üstüne,
Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna,
Mamud kalksýn ve yürüsün diye,
Ama nafile,
Tam o esnada,
Gökyüzünde,
Yemen tarafýnda bir karartý,
Kapkara bir bulut gibi,
Deniz üzerinden git gide yaklaþan,
Yaklaþtýkça netleþen bir karartý,
Ve dehþetle açýlan gözler,
Ve sapsarý kesilen yüzler,
Bir ses;
Dayanabilecekseniz bakýn, diyor,
Çünkü gökten ebabiller yaðýyor,
Yeryüzünde hiç görülmemiþ kuþlar,
Ýrili, ufaklý,
Bölük, bölük,
Fýrka, fýrka,
Birbiri ardýnca,
Baþlarý, vahþi hayvanlarýn baþý gibi,
Gagalarýnda ve ayaklarýnda taþlar,
Piþirilmiþ çamurdan,
Kanatlarý benek, benek kar beyazý,
O Ýlahi Nur’dan,
Ve alýnlarýnda bir yazý,
El Kahhar,
Belli ki azap için yaratýlmýþlar,
Ýþte baþlýyor azap,
Ebrehe’yle altmýþ bin kiþilik ordusu,
Ve sicim gibi yaðan taþlar,
Taþlaþmýþ yürekleri,
Söküp çýkaran taþlar,
Elli iki gün var,

***

Kabe yalnýz deðil,
Kabe sahipsiz deðil,
Ve haykýrýyor Kabe,
Hani nerde ordunuz ?
Hani gururlanýyordunuz ?
Hani kaçýþ yurdunuz ?
Hem nereye kaçýyorsunuz ?
Takip eden Allah,
Nereye kaçacaksýnýz ?
Takip eden Allah,
Bugün fil ordusundan,
Bu azabý tatmayan,
Hiç kimse kalmayacak,
Ebrehe maðlup,
Galip olan Allah,
Biliniz ki,
Sonunuz alevli bir ahdýr,
Ýntikam alanlarýn,
En hayýrlýsý Allah’týr,
Ya Rabb’i,
Bugün ve bugünden sonra,
Eðer bir Ebrehe ruhu,
Toplayýp ordusunu,
Yürürse haremine,
Ne olur ebabillerini gönderme,
Muhammed’i Muhabbet’le dolu,
Bir tek kalpte duruncaya dek,
Gönderme azap kuþlarýný,
O gün daðlara çekilen halk,
Nasýl korku içinde izlediyse onlarý,
Bugün ebabiller izlesin bizi,
Ve yeryüzü duysun sesimizi,
Kâbe-i Muazzama’nýn koruyucusu biziz,
Çünkü biz Ümmet-i Muhammed’iz,
Ebabiller uzaklaþýrken Mekke’den,
Kâbe-i Muazzama,
Gönüller sultanýný bekliyor,
Anneler annesi, gülünü bekliyor,
Tam elli iki gün var.
 

   Yorumlar

 
NapCaz...Vay Canýna


Caný Ýsteyen


dinisohbetci


Kalles Kalles Olmadan...


tek Nefesle


Cumanýz Mübarek Olsun..


BiraKiN..BýrakmaK..BazeN...


O GeLiyor - mp3 DinLe


MustaFa Caymaz - Muhammed'e AþýÐým


Mustafa Cihat - Derler Oðlu Giller


GüZeL GünLeR...


SEN seçersin..


Bizleri Aff et...


SiGinaGidiR..


Cihan? ALT ÜST eder..


GeÇiYoR ??Te..


çoK FarKl?d?R..


Hay?rl? CumalaR


UNUTMA..!


Profesyonel.


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ