..wWw.iLahisozLeri.Org... Trkiye'nin 1 numaraLi iLahi Szleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 Nisan Yaðmuru Suyuna

nisan ayýnda yagan yaðmurun faydalarý nisan yagmuruna okunacak dualar ve yapýlmasý gerekenler bilinmeyenler ve duasý okunmasý gereken dualar ve bir çok faydalý bilgileri sizler için hazýrladýk ve yayýnladýk sayfamzýda geniþ anlatýmý var arkadslar deneyin nisan yagmurunun suyuna okunacak dualarda acýk ve net bi þekilde yazýyor sizlerin istifadesine sunduk umarým okur begenir ve yorumalrýnýzada bizlerle paylaþýrsýnýz - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sözleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sözler - hüzünlü sözler - tubidy ilahi indir - mevlana sözleri - güzel sözler  

Okunma

4496
ilahi sözleri

 

Nisan Yaðmuru suyunun toplanacaðý günler,Rumi Nisan ayýnýn yedisinden sonra,ay sonuna kadardýr.Malum Rumi -miladi arasý 13 gün fark var.Miladi 14 nisan Rumi 1 Nisandýr.Yani takvimler 20 Nisaný gösterrken Nisan Yaðmuru toplayabiliriz.13 Mayýsa kadar bu yaðmurlar devam eder.
Nisan yaðmuru toplandýktan sonra içerisine bazý dua ve sureler okunarak þifa niyetine içilir.Bu þekilde içilmesi bizzat Peygamber S.a.v.Efendimiz tarafýndan tavsiye olunmuþtur.

Nisan Yaðmuru suyuna ;
70 defa Salevat-ý Þerife(allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed)
70 defa:Fatiha-i þerife(Elhamdülillahi Rabbil alemin...)
70 defa:Ayetül kürsi (Allahü-La )
70 defa:Lekad Caaeküm(tevbe suresinin son iki ayeti)

1 defa:yasini þerif

70 Kafirun suresi(kul Ya Eyyühel-Kafirun)
70 Ýhlasý þerif (Kul hüvellahü Ehad)
70 Felak (Kul euzü Birabbil-felak)
70 Nas (Kul Euzü Birabbin-nas)
70 tesbih duasý (subhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyi-azýým.)
70 salevat-ý Þerife,(sonunda tekrar salevat okunur

Not-1:okunan her yetmiþten sonra ve Yasini þerifteki her mübinden sonra suya "hu" denilir.

Not 2:-7 sabah abdestli olarak aç karnýna içilecek

Not 3:- Bunu içen kiþinin cesedinden Allahü Teala her türlü derdi kaldýrýr.Ona tüm hastalýklardan ve açlýktan afiyet verir.Gözlere þifa verir Ateþi giderir,Balgamý keder,Göðüs aðrýsýný giderir,menfeati sayýlamayacak kadar çoktur.

Nisan yaðmuru hakkýnda Hadisi þerifler:

Peygamber Efendimizden rivayet olundu ki;

"cebrail a.s.Bana öyle bir ilaç öðretti ki, o ilaç sayesinde insanlarýn doktorlarýn ilacýna hiç ihtiyaç kalmaz.
Eshabý Kiram o ilaçtan bizede haber ver Ya Rasülellah dediler:Peygamber (s.a.v.)"Nisan yaðmurunu toplayýnýz .Ona 70 fatiha-i þerife,70 defa ihlasý þerif,70 Felak,70 defa nas suresini 70 defa tesbih duasýný(Sübhanellahi velhamdülillahi vela ialhe illallahü vallahü ekber,vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil-azýým) okuyunuz.Sonra yedi gün devamlý olarak sabah akþam birer bardak içiniz.Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenabý Hakka yemin ederim ki,Cebrail bana dediki;Bu sudan içen kimsenin cesedinden ,damarýndan,sinirinden ,etlerinden o kimseye aðrý,acý veren rahatsýzlýðýný Cenab-ý Hak giderir,O kimseye sýhhat ve afiyet verir.

Yine Baþka bir Hadisi þerifte:

"Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha Yemin ederim ki,Çocuðu olmayan bir erkek,bu sudan hanýmýna içirse,Allahü Tealanýn izni ile Hanýmý hamile kalýr.hanýmýný baþý aðrýyan bir erkek bu sudan hanýmýna içirsse, bu su ona sýhhat için yeterli olur.Ýçen kimsenin balgamýný keser.Rüzðar ona zarar vermez.Çirkin haller kendisine isabet etmez.Bel aðrýsýndan,karýn aðrýsýndan,þikayeti kalmaz.Alaca hastalýðýndan korkmaz.göðüs aðrýsý çekmez.kalbine gelen vesvese (evham)gönlünden çýkar gider.Kendini çok eðenmek,hased,kibir,düþmanlýk,gýybet ve koðuculuk (gibi manevi hastalýklar dahil),dünyada yaþayan her fani (geçici)olanlar için allahü tealanýn izni ile fayda vericidir."(tefsir-i Kebir.Kuran tefsiri)


Ayrýca,kur'an-ý Kerim ve Ezan-ý Muhammedi okunurken,düþman korkusuyla karþýlaþýnca,yaðmur yaðarken ve zulme uðrayýnca yapýlan dualar kabul olunur(teberani)

Hz.Enes R.a. anlatýyor :Rasülüllah s.a.v. ile birlikteyken ,yaðmur yaðmýþtý,hemen baþýný açtý ve "Yaðmur Rabbimin yeni yarattýðý ve indirdiði Rahmettir"dedi.Diðer bir rivayette ise,Rasülüllah s.a.v.'in elbisesini açtýðý bildirilmiþtir.(Müslim 2/615,Ebu Davud 5/3309)

Ebu Hureyre R.a. anlatýyor:Rasülüllah (s.a.v.)ve sahabeleri senenn ilk yaðmuru yaðdýðýnda,gökteki ilk damlalara,(deðmesi için)baþlarýný açarlardý ve rasülüllah (s.a.v.)Þöyle derdi:"Yaðmur ,rabbimizin en son ,ve yeni yarattýðý bir mahluktur ve bereketi en çok olandýr." (Ebu þeyh ,Ahlakun-Nebiyyi 823)

   Yorumlar

 
Üzerine Güneþ Dogan...


En Güzel Bank..


SabiRli Ol.bulutlar býle kararmadan ýslatmaz Kuru topragý.


Allah ým HAMD sanadýr...


Ertuðrul Erkiþi - Gönül Sýzým ilahisi sözleri


Gül tanem ilahisi sözleri


Ozlemek Gerek Bazen..


ZehýR olur...?


arayanlar aptaldýr..


Ali Insan - Günes Topla Benim ?çin


hayr?n? diledi?i...


TuZak mi?.


SöNMes?N.


Öz?Ür B?rAktIM.


?ükür ki;


Tekmeledi?i.


OkuMaYa..!


?üPHe.!!


AnLayaN? !!


Olsun ?nsallah...


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ