..wWw.iLahisozLeri.Org... Trkiye'nin 1 numaraLi iLahi Szleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 Tasavvufi Anlamda Aþk

Tasavvufi Anlamda Aþk,Tasavvufi Anlamda Aþk nedir,Tasavvufi Anlamda Aþk neye denir,Aþk, þiddetli sevginin adýdýr. Tasavvuf dilinde, Allah’a muhabbet anlamýnda kullanýlýr. - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sözleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sözler - hüzünlü sözler - tubidy ilahi indir - mevlana sözleri - güzel sözler  

Okunma

4189
ilahi sözleri
Aþk, þiddetli sevginin adýdýr. Tasavvuf dilinde, Allah’a muhabbet anlamýnda kullanýlýr. (1)
Ýnsan, aþký ya mecazi kullanýr, ya da hakiki. Mecazî aþk, fanilere gönül baðlamaktýr. Hakiki aþk ise, Allah’ý sevmektir. Bazen mecazi aþk, hakiki aþka vesile olur. (2)

Bu konunun en çarpýcý misali, Leyla-Mecnun kýssasýdýr denilebilir. Mecnun, Leyla’ya sevgisinden deli-divane olur. Çöllere düþer. Gözleri Leyla’ya benziyor diye, çölde ceylanlarla arkadaþ olur. Bir gün bulunduðu yere bir köpek gelir. Kimse ilgilenmezken, Mecnun köpeðe büyük ilgi gösterir. Niye böyle yaptýðýný sorarlar, “Siz bilmiyorsunuz, bu köpek Leyla’nýn diyarýndan gelmiþtir” der. Neticede, Leyla’yla bir araya geldiðinde, hayýr, der, Leyla sen deðilsin. “Sen yürü Leyla ki ben Mevla’yý buldum.” Der. Böylece kendisindeki mecazî aþk, gerçek aþka inkýlap eder.

Yunus Emre’ye “Bana Seni gerek Seni” dedirten de, ayný Ýlâhi aþktýr. Yunus Emre ve Mevlâna gibi Hak aþýðý olan zatlar, aþktan bahsettiklerinde “Ýlahî aþký” kastederler. Bundan sonraki “aþk” ifadelerine bu noktadan bakmak gerektir.

Her þeyden evvel “aþk” fikrî bir mesele deðildir; hâlî ve vicdanîdir. Yani, matematiðin, kimyanýn meseleleri gibi, net ifadelerle anlatýlmasý ve anlaþýlmasý mümkün olmayýp, ancak halen ve vicdanen bilinir. Bu noktada aþk, sübjektif bir karakter arz eder. Mevlâna, bunu þöyle dile getirir: Biri “Aþýklýk nedir?” diye sordu. “Benim gibi olursan anlarsýn” dedim. Kalem ki, çarçabuk yazýp gidiyordu. Aþkýn tefsîri bahsine gelince, tahammül edemeyerek yarýldý. Akýl, aþkýn þerhinde çamura batmýþ merkep gibi aciz kaldý. (3)

Mevlâna’nýn verdiði þu misalden hareketle, aþýk olmayý manevî bir sarhoþluk olarak anlayabiliriz. “Bir sarhoþ meyhaneden çýkýp da yolunu þaþýrýnca, çocuklarýn maskarasý ve eðlencesi olur. O sarhoþ, böylece sekr halinde bulunur. Çocuklar ise, onun þarap zevkinden ve sersemlik neþesinden habersiz olarak arkasýna takýlýr. Allah’ýn aþkýndan sarhoþ olanlardan baþka, bütün halk çocuk mesabesindedir. Heva ve hevesten kurtulmuþ olanlardan baþkasý, büluða ermiþ deðildir.” (4)

Þu sözler ise, Ýlahî aþktan nasibini almayan ve dünyanýn fani iþleri içinde boðulup gidenlerin halini anlatýr: “O çocuklar bir kamýþa binerler ve ‘bu bizim buraðýmýz veya mübarek gidiþli düldülümüzdür’ derler. Yüklenmiþ olduklarý kamýþý taþýdýklarý halde, cehillerinden böbürlenirler ve kendilerini ata binmiþ vehmederler.” (5)

Üstteki ifadelerde olduðu gibi, tasavvuf ehli divanlarýnda “þarap-meyhane” gibi mazmunlara sýkça yer vermiþlerdir. Mânâdan nasibini almayanlar bu ifadeleri zahirine göre deðerlendirmiþler, o büyük zatlarý yanlýþ tanýmýþ ve anlatmýþlardýr.

Nitekim yüce Allah, “Onlarýn Rabbi, onlara tertemiz bir þarab takdim eder” (Dehr Sûresi,21) buyurmaktadýr. Ayette geçen “þarab” kelimesi, þu anda Türkçemizde kullandýðýmýz “içki” anlamýnda olmayýp, “temiz içecek” mânâsýndadýr.

Þu muhavere aþýklar arasýndaki mertebe farklýlýðýna iþarettir: Ýlahî aþk mensublarýndan Yahya b. Muaz, Bayezid-i Bistami’ye þöyle der: “Muhabbet kadehinden o kadar içtim ki, sonunda mestoldum.” Bayezid, þu anlamlý cevabý verir: “Muhabbet þarabýný kase kase içtim. Lakin ne þarap bitti, ne de benim hararetim geçti.” (7)

Evet, Hak aþýðý olan zat, her þeyi “Mevla’nýn diyarýndan” gelmiþ olarak görür. Daha önce ifade ettiðimiz gibi, Mecnun her vesileyle Leyla’yý hatýrladýðý gibi; âþýk da “Her þey bana Seni hatýrlatýyor” der, varlýklardan Allah’ý bulur, Allah’ta fani olur. Hatta, Hallac-ý Mansur gibiler, kendilerini tamamen yok farz edip “Ene’l-Hak” bile derler. Þüphesiz, böyle aþýklarýn bu gibi sözleri, þerîatýn zahirine aykýrýdýr. Manen sarhoþ iken böyle söylemiþlerdir. Mevlâna, böylelerin halini, kýpkýzýl hale gelen demirin “ben ateþim” demesine benzetir. (8) Ancak, þu mühim hatýrlatmayý da yapmadan edemez: “Sen, sarhoþ olanlardan kýlavuzluk arama!” (9) Yani, böyle zatlar, hidayet üzere olmakla beraber, peþinde gidilecek kimseler deðildir.

Tekrar aþýðýn dünyasýna dönecek olursak… Evet, aþýk bu dünyada kendini gurbette görür. “Vatan sevgisi imandandýr” (10) hadisini tasavvufî mânâsýyla deðerlendirir. Gerçek vataný “Bezm-i Elest” olarak kabul eder. Þu dünya zindanýndaki günlerini tamamlayýp, Ýlahî huzura vuslatý en büyük gaye bilir. (11)

“Aþýk, gamdan da, sürurdan da hâlîdir. Baharsýz, hazansýz daima yeþil ve tazedir.” (12) Onun hali, þu manalarý terennüm eder:
“Hoþtur bana Senden gelen
“Ya gonca gül, ya da diken
“Ya hil’atu ya da kefen
“Narýn da hoþ, nurun da hoþ.”
Aþýk, Allah’tan gelen lütfu ve kahrý lütuf olarak görür. Mevlâna, buna þöyle dikkat çeker: “Gerek âlim olsun, gerek cahil olsun, isterse aþaðýlýk biri bulunsun, herkes lütuf ile kahrý fark eder. Lakin, kahýrda gizlenmiþ lütfu, yahut lütuf içindeki kahrý az kimse bilir.” (13
anlamlý sözler , anlamlý sözler 2014 , anlamlý sözler facebook , anlamlý sözler kýsa , anlamlý sözler twitter , anlamlý sözler yeni , aþk resimleri , damar sözler aþk sözleri , dinichat , dinisite dini forum sohbetsila forum , dinisohbet , en güzel anlamlý sözler , gül resimleri , güzel resimler  , islami rüya tabirleri , islamichat islamisohbet , mircte sohbet aþk damar hüzün sözleri , mirctesohbet aþka dair aþk , mirctesohbet mirctesohbet mynet , resmli sözler aci sözler mirctesohbet , rüya tabirleri , tasavvufi anlamda aþk nedir , yemek tarifleri, mirctesohbet odalarý , yeni anlamlý sözler    Yorumlar

 
Sürgün ilahi sözleri


Eþref Ziya - Arýyorum


Yený Hýcrý Yýlýnýz Mubarek Olsun


Resimli Dini Sozler - (F5)- (F)arz (5) Hayat


EL-KUDDUS..


Dusman Olmam ben...


SabýR


doganý sev


Rabbim Cumayý


büþra lena sözleri


iyi geceler


DeDikLeri GiBi.!


En Güzel Köşe !


Yaz Dost um!


Gülen Yüzünü


NasiP EtsiN..


ama,GöNüL !


Kabul OLmasý !


GeCeLer OnlaR ýn!


O manyak la be!


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ